15146- آیا هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان قابل قبول است یا خیر؟

هزينه مرخصي استفاده نشده كاركنان همان حقوق و مزد اصلي است كه طبق بند الف ماده 148 قابل قبول مي باشد.

Loading