15147- آیا پرداخت مزایای پایان خدمت بیش از یک ماه قابل قبول است؟

به استناد جزء د بند 2 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم پرداخت مزاياي پايان خدمت كاركنان طبق مقررات استخدامي موسسه قابل قبول است ليكن ذخيره مزاياي پايان خدمت به استناد جزء و بند 2 ماده 148 قانون مذكور بيش از يك ماه قابل قبول نخواهد بود.

Loading