41100 – مفاھیم و اصطلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده

مفاھیم و اصطلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده

———————————————-
متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده١
مفاھیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشند:
الف ـ عرضه:
واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق ھر نوع معامله یا عقد قانونی؛

ب‌- واردات:
ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛

پ ـ صادرات:
صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛

ت‌ـ مالیات و عوارض فروش:
مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاھا و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛

ث‌ـ مالیات و عوارض خرید:
مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاھا و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت ھای اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛

ج‌ـ مالیات بر ارزش افزوده:
مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛

چ ـ عوارض:
مبالغی که به موجب این قانون به ھمراه مالیات برای شھرداری ھا و دھیاری ھا وضع می شود. در این قانون، ھرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده ،به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدھای آلایندگی و عوارض سالانه خودرو

ح‌ـ مؤدی:
شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می نماید.

خ‌ـ دوره مالیاتی:
دوره مالیاتی ھر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.

د‌- اعتبار مالیاتی:
مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نھاده و کالای نھائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است.

ذ‌ـ معافیت مالیاتی:
عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاھا و خدمات.

ر‌ـ قانون مالیات ھای مستقیم: قانون مالیات ھای مستقیم مصوب ٣/١٢/۶۶١٣ و اصلاحات بعدی آن.

ز‌ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ژ ـ پایانه فروشگاھی:
پایانه موضوع بند »ب« ماده (١) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان مصوب ٢١/٧/١٣٩٨

س‌ـ سامانه مؤدیان:
سامانه موضوع بند »پ« ماده (١) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان

 

Loading