41104- نرخ و نحوه محاسبه – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاھا و خدمات

41104- نرخ و نحوه محاسبه – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاھا و خدمات


مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه – قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده ۵
مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاھا و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج درصورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

تبصره١ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاھا و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف
موضوع ماده (٩) قانون پایانه ھای فروشگاھی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان براساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذیصلاح یا تعیین کارشناس یا ھیأت کارشناسی مشخص می شود.

ھمچنین سازمان می تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یاغیرالکترونیکی) آنھا استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناسیا ھیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.

تبصره٢ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:
الف ـ انواع تخفیفات اعطائی؛
ب‌ـ مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا ارائه دھنده خدمت پرداخت شده است؛

پ سایر مالیات ھای غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه ھنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛

ت‌ـ وجوھی که به موجب سایر قوانین وصول می شود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شھرداری ھا واریز می گردد؛

ث‌ـ کمک ھای پرداختی شھرداری ھا و دھیاری ھا به سازمان ھای غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروطبه آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛

ج‌ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاھا و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروشبه عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.

چ ـ وجوھی که از ردیفھای بودجه ای مصوب دستگاھھا بین شرکتھای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه جا می شود مشروط بر آنکهبابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.

Loading