45113- جرائم متعلقه ماده 169 مکرر ق.م.م شامل چه مواردي می باشد؟

الف ) در صورت «عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره
اقتصادي خود براي معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادي دیگران براي معاملات خود مشمول جریمه اي معادل ده
درصد (%10(مبلغ مورد معامله اي که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهند بود.

ب) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه اي معادل
یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود« .
ج) استفاده کنندگان از شماره اقتصادي دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که
شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

د ) در مواردي که خریدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري و فروشنده نسبت به اجراي تکلیف قانونی خود مبنی بر تکمیل
فرم امتناع و ارسال آن به اداره امور مالیاتی خود اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشول جریمه اي معادل
10 %مبلغ مورد معامله خواهد بود .

ه ) عدم ارائه صورتحسابهاي مربوط به خریدهاي اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي “الف” و”ب” ماده 95
قانون مالیاتهاي مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه اي
معادل 10 %مبلغ صورتحسابهاي ارائه نشده خواهد بود .

و ) هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوء استفاده وتبانی اشخاص موضوع دستورالعمل 169 مکرر قانون مالیاتهاي
مستقیم در ارتباط با صدورصورتحساب وشماره اقتصادي خلاف مقررات بوده وضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه
با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام
خواهد گردید .

ز ) هرگاه سازمان امور مالیاتی کاربرد وسایل و روشها وصورت حسابها و فرم هایی را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از
مودیان ضروري تشخیص دهد مودیان مکلف به رعایت آنها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به
نگاهداري دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه اي
معادل بیست درصد (20 (%مالیات منبع مربوط می باشد .

ح ) چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء
استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادي برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی
مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند .اقدام به تعقیب قضایی، مانع مطالبه و وصول
جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود .

ط ) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي )الف) و(ب) ماده (95 (قانون مالیاتهاي مستقیم مکلف به نگهداري
صورت حسابهاي مربوط به خریدهاي خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی
باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه اي معادل (10 (%صورت حساب هاي ارائه نشده خواهند بود.

ي ) جرائم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم قابل وصول خواهد بود.

Loading