45117- در صورتی که اطلاعات ارسالی داراي ایراد و اشتباه باشد، اصلاح اطلاعات معاملات فصلی چگونه انجام می پذیرد ؟

مؤدیانی که اطلاعات معاملات فصلی را به صورت برخط (OnLine) یا غیربرخط (OffLine )یا به صورت لوح فشرده از طریق سامانه ارسال یا تحویل ادارات کل امورمالیاتی نموده اند براي اصلاح اطلاعات می-بایستی شرح اصلاحات با ذکر جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال اطلاعات را طی یک نامه به اداره کل امورمالیاتی مربوطه اعلام نمایند تا اداره کل وفق مقررات نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نماید.

Loading