45119- در قسمت خرید آیا فرم امتناع از خرید داریم ؟

خیر، فرم امتناع فقط مخصوص فروش کالا یا خدمات به خریداران می باشد که از ارائه شماره اقتصادي خود به فروشنده خودداري نموده اند وتوسط فروشنده تکمیل و ارسال می گردد.

Loading