45127- وقتی اطلاعات از سیستم آفلاین به آنلاین ارسال می گردد آیا می توان با همان فایل Access اطلاعات فصل

براي ارسال اطلاعات به صورت آفلاین بایستی به ازاي هر فصل از فایل Access خام استفاده نمود.

Loading