45128- مودیانی که اطلاعات فصلی خود(براي مثال تابستان 93 (را وارد نموده اند و ثبت نهایی کرده اند وبه ازاي آن

بله. محدودیتی در تعداد گزارش هاي ارسالی به ازاي هر فصل وجود ندارد. می توان رکودهاي جا مانده را در گزارش جدید
ثبت نمود و کر رهگیري دریافت کرد. اما ترجیح سازمان مالیاتی بر این امر است که به ازاي هر فصل کمترین تعداد گزارش
ارسال گردد تا رسیدگی و مدیریت آن هم براي مودیان محترم هم براي کارشناسان مالیاتی آسان تر شود.

Loading