45139- آیا باید حقوق ودستمزد پرداختی به پرسنل بصورت فصلی ارسال گردد؟

در صورتیکه مبالغ پرداختی برای کارکنان و پرسنلی باشد که در فهرست حقوق بگیران قرار دارند در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الزامی‌به ارائه مبالغ پرداختی به ایشان نیست و موارد مذکور در زمره مالیات بر حقوق است.

Loading