45156- مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی بهار 1401؟

بر اساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم ارسال گزارش خرید و فروش فصلی یا به عبارت دیگر صورت معاملات فصلی هر فصل باید حداکثر تا 45 روز بعد از آن فصل انجام شود. با توجه به مهلت تعیین شده از سوی سازمان، مهلت ارسال لیست خرید و فروش‌ها برای فصل بهار در هر سال، 15 مرداد ماه همان سال است. به این ترتیب مهلت ارسال معاملات فصلی دوره بهار 1401 برای مودیان مشمول ارسال لیست معاملات، تا پایان روز شنبه، 15 مرداد ماه 1401 خواهد بود.

Loading