55109- آیا مودی می تواند بدون دریافت شناسه حافظه مالیاتی (شناسه یکتا) از سازمان مالیاتی صورتحساب صادر نماید ؟

خیر، مودی بدون دریافت شناسه حافظه مالیاتی (شناسه یکتا) از سازمان مالیاتی نمی تواند صورتحساب صادر نماید.

Loading