61100- اشخاص و املاک مشمول پرداخت مالیات

61100- اشخاص و املاک مشمول پرداخت مالیات

——————————————————-

قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 1
۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم

Loading