61113- فسخ معاملات قطعی املاک

6113- فسخ معاملات قطعی املاک


قانون مالیات های مستقیم

‌ماده ۶۷
فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

Loading