61116- تنظیم سند رسمی املاک دارای سند عادی

61116-

تنظیم سند رسمی املاک دارای سند عادی

————————————————–
‌قانون مالیات های مستقیم

ماده ۷۱
زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار،قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

Loading