65108- حقوق کارمندان و کارگران تا چه میزان ، معاف از مالیات است؟

برابر ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم و نیز قانون بودجه سال ۹۸ حقوق اشخاص در سال ۱۳۹۸ تا سالانه ۳۳ میلیون تومان (ماهانه دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) از پرداخت مالیات، معاف است و اگر بیشتر از این مبلغ باشد صرفا نسبت به مبلغ بیشتر ، مشمول مالیات است.

Loading