85108- مودیانی که بنگاه اقتصادی دارند که هیچ فعالیتی در آن نداشته اند، می بایست فعالیت های خود را چگونه ثبت نمایند؟

این مودیان می بایست ثبت نام الکترونیکی برای مغازه مورد نظر انجام داده سپس با مراجعه به حوزه مالیاتی ثبت نام خود را غیر فعال نمایند. در این صورت ثبت فعالیت ها برای آنها اجباری نخواهد بود.

ثبت فعالیت ها برای مودیان غیر فعال اجباری نمی باشد.

Loading