85147- آیا حسابداران و حسابرسانی که در شرکت ها فعالیت می‌کنند با مسئولیت کیفری و مالیاتی روبرو هستند؟

بله. برابر ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم اگر حسابدار و حسابرس در انجام جرم مالیاتی با مجرم اصلی، همکاری نموده یا تخلفات مالیاتی را گزارش نکرده باشد به ۶ ماه زندان محکوم خواهد شد.

Loading